Sunday, November 14, 2010

Dar (afraid) / डर    डर
सबै तिर बारुढ गज्र्यो
आज फेरि साह्रै भो ।
आँबै फेरि बाघ गज्र्यो
मलाई अब खाने भो ।।

No comments:

Post a Comment