Wednesday, May 25, 2011

Rukum

बाउन्ना पोखरी त्रिपन्न तालको जिल्ला Rukum District लाई भनिन्छ।

No comments:

Post a Comment