Wednesday, May 25, 2011

पुरोहित

लिम्बु जातिको पुरोहितलाई फेदाङमा भनिन्छ।
जिरेल जातिको पुरोहितलाई वासो भनिन्छ

No comments:

Post a Comment