Saturday, May 7, 2011

Isobar

Iso भनेको बराबर Bar भनेको हावा हो। तसर्थ पृथ्वीको सतहमा एकैनासको चाप भएका स्थानहरुमा खिचिएको एक काल्पनिक चाप रेखालाई Isobar भनिन्छ।

No comments:

Post a Comment