Wednesday, May 25, 2011

Annapurna

नेपालमा सर्व प्रथम Annapurna mountain को आरोहण (climb) गर्न स्वीकृति दिइएको थियो।

No comments:

Post a Comment