Monday, May 16, 2011

काल पुरुष

काल पुरुष लाई English Language मा "The Origin" भनिन्छउत्तरतर्फ देखिने यो तारा (Star) मण्डलमा वटा Stars रहेका छनयसले पनि ध्रुब तारा (Polaris) को परिक्रमा गर्दछ

No comments:

Post a Comment