Wednesday, May 25, 2011

Bhumi Barma

भूमि वर्मा

सूर्य वंशको पहिलो (first king of Surya Wans (Dynasty)) राजाको नाम हो ।

No comments:

Post a Comment