Monday, May 16, 2011

पुनर्वसु

पुनर्वसु लाई English Language मा "Betelguse" भनिन्छयो पृथ्वी (Earth) बाट देखिने सबैभन्दा ठूलो (big) तारा (Star) पुनर्वसु दि ओराइन तरामण्डलको दायाँ (right) कुनातर्फ पर्छ

No comments:

Post a Comment