Wednesday, May 25, 2011

Bagmati

हिमालबाट उदगम नभएको नदी (River) हो।

वाग्द्वार बागमती River को उदगमस्थल (origin) हो।

No comments:

Post a Comment