Tuesday, March 4, 2014

मन छ

मलाई त के तिमी रोएको हेर्नी मन छ
त्यो पारी डाँडै तिजुवार छली गएको देख्नी मन छ
तल तल खोली बगदा त्यही तरेको सुननी मन छ
तिमी धेरै जाली छौ भनेर कागज डायरी भर्नी मन छ
रेसुगां अर्जुन जस्ते टाढै बस्नी मन छ
रेडियो भुकेर चिदिचौर बसने बास तोड्नी मन छ

No comments:

Post a Comment