Sunday, February 6, 2011

ईपीएस

ईपीएस भनेको रोजगार अनुमति प्रणाली हो। दक्षिण कोरियामा नेपाली कामादारालाई यो प्रणाली अंतर्गत दुबै देशका सरकारबीचको सम्झौताबाट पठाउने सैदान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। यो प्रणाली अंतर्गत दक्षिण कोरियामा कामका लागि जाने नेपाली कामादाराहरूले केहि शर्त पूरा गर्नुपर्ने र त्यों पूरा गरेपछि सरकारले नै कामदार छनोट गरेर पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको लागि ४ वता शर्तहरू कोरियन भाषाको ज्ञान जानेको, स्वास्थय राम्रो भएको, १८ वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेको र पहिले कोरियाबाट ननीकालिएको हुनुपर्नेछ ।

No comments:

Post a Comment