Friday, March 29, 2013

अबको समय


  नेतालाई कुुर्सी

  जनताले दिएको नुनपानी हो

  नेतालाई सत्ता

  जनताले दिएको सुनखानी हो

  सम्झ पापी भष्टÇ नेता

  जनताले दिएको खुनपानी हो ................।।

No comments:

Post a Comment